Tiết mục văn nghệ tham gia ngày hội sách.

Mời vào đường link này để xem nhé! https://www.youtube.com/watch?v=h7MBfHodi9E&feature=youtu.be