Kết quả sau 1 năm đầy nỗ lực của Hội đô gf sư phạm.

20191126_08363420191126_083706